Provozní řád

Dopravní hřiště Riviéra

Čl. 1 
Základní ustanovení

Ustanovení provozního řádu se vztahuje na prostory Dopravního hřiště Riviéra (krytá a otevřená část) a jeho zázemí (dále jen „DHR“) provozované Městskou policií Brno.

Čl. 2 
Funkce DHR

DHR je veřejné zařízení určené k dopravní výchovy dětí a vzdělávání dospělých v problematice dopravy.

Čl. 3 
Závaznost provozního řádu

 1. Provozní řád musí být vyvěšen na viditelném místě u vchodu na DHR.
 2. Provozní řád DHR je závazný pro všechny právnické a fyzické osoby, které se pohybují nebo setrvávají v prostorách DHR.

Čl. 4 
Provoz DHR

 1. Provozní doba je uveřejněná na webových stránkách www.dopravnihristebrno.cz a u vstupu na DHR.
 2. Provoz zajišťují a organizují v době přístupné pro veřejnost a v době organizované výuky školitelé dopravní výchovy (strážníci ODVV MP Brno).
 3. Vstup veřejnosti do prostor, kde probíhá výuka dopravní výchovy, je povolen pouze se souhlasem školitele.
 4. V rámci organizované výuky odpovídá za kázeň a pořádek pedagogický dozor, který bude přítomný při všech činnostech organizované výuky.
 5. Na dopravním hřišti, stejně jako v provozu na pozemních komunikacích, se návštěvníci řídí a chovají dle pravidel silničního provozu. Za děti a jejich chování v rámci výše uvedených pravidel odpovídá vždy jejich doprovod.


Na DHR je zakázáno:

 • jízda dětí (kolo, koloběžka, odrážedlo) do 18-ti let bez ochranné cyklistické přilby
 • vstupovat se psy nebo jinými zvířaty
 • vjíždět s motorovými vozidly (mimo vozidla údržby)
 • poškozovat jeho vybavení
 • manipulovat s otevřeným ohněm
 • konzumovat alkoholické nápoje, jiné návykové látky a kouřit
 • vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
 • narušovat průběh výuky dopravní výchovy
 • vstupovat do prostor DHR mimo provozní hodiny
 • odkládat kola, koloběžky a odrážedla mimo místo k tomu určené
 • jezdit na kole, koloběžkách a odrážedlech po nezpevněných plochách
 • odhazovat odpadky nebo jinak znečisťovat prostory DHR
 • jezdit na kole, koloběžce a odrážedle v nezpevněné obuvi

UPOZORNĚNÍ:
Vstup na simulátory převrácení, nárazu a samotná jízda na kole a koloběžce v prostorách DHR pouze na vlastní nebezpečí!!!

Čl. 5 
Přístup na DHR

 1. DHR je veřejnosti přístupné v době uvedené na vývěsce u vstupu na DHR a na webových stránkách DHR
 2. Vstup na DHR je povolen jen na vlastní odpovědnost. Za děti odpovídá jejich doprovod.
 3. Na DHR je zakázán pohyb dětí na odrážedlech bez stálého dozoru doprovodu (doprovod se musí pohybovat vedle jedoucího dítěte a usměrňovat jeho jízdu) a nesmí omezit a ohrozit ostatní návštěvníky.
 4. Každý návštěvník je povinen do uzavírací hodiny DHR opustit.

Čl. 6 
Závěrečná ustanovení

 1. Porušení tohoto řádu může být řešeno vykázáním z prostor DHR a odmítnutím možnosti užívání vybavení DHR.
 2. Tento řád nabývá účinnosti dnem vydání.       
                               

Dúležitá telefonní čísla:

Záchranná služba první pomoci155
Městská policie 156
Policie ČR158
Hasiči150
Tísňové volání112Brno 1. dubna 2021

                                                                                                                   Mgr. Luboš Oprchal
                                                                                                                   ředitel Městské policie Brno


Provozní řád - originální znění