Informace o zpracování osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Statutární město Brno Městská policie Brno se sídlem: Brno-Ponava, Štefánikova 112/43, IČO: 44992785, telefon: +420 541 124 111, e-mail: podatelna.mpbbrno..cz, ID datové schránky: scedv36.

Při zpracování osobních údajů je Městskou policií Brno kladen důraz na soulad se všemi požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušením směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Protože veškeré činnosti v oblasti dopravní výchovy a prevence protiprávních jednání a jevů organizované Městskou policií Brno jsou dobrovolné a je na každém, zda se jich zúčastní nebo ne, je právním základem zpracování osobních údajů zejména jejich nezbytnost pro plnění smlouvy nebo k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

V rámci akcí pro veřejnost (např. soutěže, exkurze a přednášky) – pakliže to je nezbytné – zpracováváme v rozsahu přiměřeném konkrétnímu účelu tyto kategorie osobních dat:

 • Identifikační údaje, jakými jsou např.: titul, jméno, příjmení, datum narození nebo věk
 • Adresní a kontaktní údaje, jakými jsou např.: adresa bydliště, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa
 • Popisné údaje, jakými jsou např.: název a adresa školy nebo jiného subjektu, označení třídy apod.

Osobní údaje jsou zpracovávány – je-li to pro stanovený účel nezbytně nutné – zejména u těchto kategorií subjektu údajů:

 • Zájemce o účast na akci (osoba provádějící registraci k účasti)
 • Účastník akce
 • Smluvní strana (např. externí lektor)

V rámci některých akcí mohou být Městskou policií Brno pořizovány také fotografické a audiovizuální záznamy reportážního charakteru. Důvodem je oprávněný zájem Městské policie Brno spočívající zejména v dokumentaci jí pořádaných programů nebo zájem veřejný, např. prezentace konkrétních projektů zaměřených na preventivní činnost a zvyšování znalostí a dovedností souvisejících s bezpečnostní silničního provozu.

Ve svém oprávněném zájmu Městská policie Brno vede evidenci návštěv ve svých objektech a ve vybraných objektech – na vstupu označených piktogramem a doplňující informací – zajišťuje ochranu majetku a osob prostřednictvím lokálního kamerového systému se záznamem.

Osobní údaje získané Městskou policií Brno v souvislosti s přípravou a zajištěním jí organizovaných preventivních projektů nepředáváme jinému subjektu, pakliže nám povinnost předání oprávněnému orgánu není uložena jiným právním předpisem, anebo pokud k tomu subjekt údajů neudělil svůj souhlas. Při zpracování osobních údajů u Městské policie Brno nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která vyplývá ze zvláštních právních předpisů. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým řádem Městské policie Brno, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit u Městské policie Brno následujícími způsoby:

 • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele,
 • v elektronické podobě e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele zaslaným na elektronickou podatelnu Městské policie Brno,
 • osobním předáním písemné žádosti na podatelně Městské policie Brno, Štefánikova 43 (po, út a čt 7:30 – 15:00 hod., st 7:30 – 17:00 hod. a pá 7:30 – 13:30 hod.), podmíněných identifikací žadatele podle dokladu totožnosti (občanského průkazu nebo cestovního dokladu) ověřeného pověřeným zaměstnancem Městské policie Brno,
 • písemně na adrese Městské policie Brno.

V případě osobního a písemného podání je nutné počítat s osobním vyzvednutím odpovědi podmíněným identifikací žadatele na podatelně Městské policie Brno.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR městskou policií jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů je: ·

 • Ing. Igor Prosecký, Brno – Ponava, Štefánikova 112/43, IČ 44992785, telefon: +420 541 124 111, e-mail: dpompb..cz, ID datové schránky: scedv36

V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V Brně dne 01.01.2020

- Záznamy o činnostech zpracování Městská policie Brno v roli zpracovatele

- Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů - veřejnost

Útulek pro opuštěná zvířata – Informace GDPR

 

Prevence:

Senior akademie:             https://www.mpb.cz/gdpr/ (ze záložky Senior akademie – Zápis)

Empík hledá Foxíka:        https://www.mpb.cz/?id=802