Řízení křižovatky policistou

12. února 2018

Mnoho řidičů spíše tuší než ví, co znamenají jednotlivé pokyny policisty při řízení křižovatky.

S takovou situací se setkávají vzácně, např. při povodních, dopravních nehodách nebo v případě poruchy světelných signálů (semaforů). Málokdo si uvědomí, že policista v křižovatce je nadřazen dopravním značkám i světelným signálům, a to i v případě, že v době řízení provozu policistou, tyto fungují. Proto je nutné pokyny policisty znát, bedlivě je sledovat a také se jimi řídit. Zkušený policista dokáže zajistit plynulost průjezdu křižovatkou z jednotlivých směrů pouze v případě, že řidiči jeho pokyny chápou a dodržují je.

Samotné zahájení řízení provozu dává policista (regulovčík) najevo tím, že při vstupu do křižovatky kráčí s rukou vztyčenou nad hlavou nebo se vztyčenou rukou, ve které drží regulku. Na takový signál musí všechna vozidla zastavit na hranici křižovatky a sledovat další pokyny policisty, kterými se vedle řidičů musí řídit i chodci.

Kdo ještě je oprávněn řídit dopravu?

  • Strážník obecní policie je oprávněn pokyny usměrňovat provoz na pozemních komunikacích v případě, že je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a není-li řízení provozu zajištěno policií nebo v součinnosti s policií. Při usměrňování provozu používá strážník pokyny stanovené pro řízení provozu policisty.
  • Vojenský policista a příslušník vojenské pořádkové služby, který při řízení provozu na pozemních komunikacích užívá směrovku nebo zastavovací terč.
  • Příslušník Hasičského záchranného sboru ve služebním stejnokroji s označením příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru je oprávněn usměrňovat pokyny provoz na pozemních komunikacích v případě, že je to nezbytné v souvislosti s řešením mimořádné události, a není-li přítomen policista nebo strážník obecní policie. Při usměrňování provozu používá pokyny stanovené pro řízení provozu policisty. Obdobné oprávnění má člen nebo zaměstnanec jednotky požární ochrany při řešení mimořádných událostí.


Pokyny policisty při řízení křižovatky:

 
"Stůj!"
pro řidiče přijíždějící směrem k čelu nebo zádům policisty. 

"Pozor!" pro všechny řidiče
"Pozor!", vztyčí-li policista paži nebo předloktí pravé paže s regulkou; řidič jedoucí ze směru, pro který byl provoz předtím zastaven, je povinen se připravit k jízdě; řidič jedoucí ve směru předtím volném je povinen zastavit vozidlo; je-li však již tak blízko, že by nemohl bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě. 

"Volno" pro řidiče přijíždějící směrem k pravému nebo levému boku policisty
"Volno" pro směr, ke kterému stojí policista bokem; řidič může pokračovat v jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo. 

"Stůj!" pro řidiče přijíždějící směrem k zádům a pravému boku policisty

"Volno"
Pro řidiče přijíždějící směrem k levému boku policisty odbočující vpravo nebo vlevo.
Pro řidiče přijíždějící směrem k čelu policisty, pokud odbočuje vpravo.
Pro chodce přecházející za zády policisty.

Takzvaná trojstranná uzávěra. 

"Zpomalit jízdu!" 

"Zrychlit jízdu!"
Ke zdůraznění svého pokynu může policista užít znamení píšťalkou. Policisté mívají také píšťalku, kterou se domlouvají v případě, že jich provoz řídí více. Píšťalkou rovněž upozorňují na změnu směru jízdy nebo zdůrazňují své pokyny. 

Zdroj: nebouram.cz