Městská policie Brno, Štefánikova 112/43, 602 00 Brno

 

 

Provozní řád

Dopravního hřiště Riviéra

 

                                                                        Čl. 1
                                                           Základní ustanovení


Ustanovení provozního řádu se vztahuje na prostory Dopravního hřiště Riviéra (krytá a otevřená část) a jeho zázemí (dále jen „DHR“) provozované Městskou policií Brno.


                                                                        Čl. 2
                                                                Funkce DHR


DHR je veřejné zařízení určené k výuce dopravní výchovy, výchově dětí, a vzdělávání občanů v problematice dopravy.

 

                                                                          Čl. 3

                                                       Závaznost provozního řádu

 

1.    Provozní řád musí být vyvěšen na viditelném místě  na DHR.

2.   Provozní řád DHR je závazný pro všechny právnické a fyzické osoby, které se pohybují nebo setrvávají v prostorách DHR.

 

                                                                        Čl. 3
                                                                  Provoz DHR

           
1. Provozní doba je uveřejněná na webových stránkách www.dopravnihristebrno.cz

2. Provoz zajišťuje a organizuje v době přístupné pro veřejnost a v době organizované výuky školitel dopravní výchovy (strážník MP).                                     
3. Vstup veřejnosti do prostor, kde probíhá výuka dopravní výchovy, je povolen   pouze se   souhlasem školitele.

4. V rámci organizované výuky odpovídá za kázeň a pořádek pedagogický dozor, který bude přítomný při všech činnostech organizované výuky
 
Na DHR je zakázáno:

 • jízda dětí na kole do 18-ti let bez ochranné cyklistické přilby
 • vstupovat se psy nebo jinými zvířaty 
 • vjíždět s motorovými vozidly (mimo vozidla údržby)
 • poškozovat jeho vybavení
 • manipulovat s otevřeným ohněm
 • konzumovat alkoholické nápoje, jiné návykové látky a kouřit
 • vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
 • narušovat průběh výuky dopravní výchovy
 • vstupovat do prostor DHR mimo provozní hodiny
 • odkládat kola mimo místo k tomu určené
 • jezdit na kole po nezpevněných plochách

UPOZORNĚNÍ:
Vstup na simulátory převrácení, nárazu a samotná jízda na kole v prostorách DHR pouze na vlastní nebezpečí !!!


                                                                             Čl. 4
                                                                    Přístup na DHR
 
1. DHR je veřejnosti přístupné v době uvedené na vývěsce u vstupu na DHR a na webových stránkách DHR
2. Vstup na DHR je povolen jen na vlastní odpovědnost.
3. Každý návštěvník je povinen do uzavírací hodiny DHR opustit.
 

                                                                            Čl. 6
                                                               Závěrečná ustanovení
 
1. Porušení tohoto řádu může být řešeno vykázáním z prostor DHR a odmítnutím následného zapůjčení a možnosti užívání vybavení DHR.

2. Tento řád nabývá účinnosti dnem vydání.

 

 

Brno 30. října 2015