Provozní řád

Dopravní hřiště Riviéra

Čl. 1 
Základní ustanovení

Ustanovení provozního řádu se vztahuje na prostory Dopravního hřiště Riviéra (krytá a otevřená část) a jeho zázemí (dále jen „DHR“) provozované Městskou policií Brno.

Čl. 2 
Funkce DHR

DHR je veřejné zařízení určené k dopravní výchovy dětí a vzdělávání dospělých v problematice dopravy.

Čl. 3 
Závaznost provozního řádu

 1. Provozní řád musí být vyvěšen na viditelném místě u vchodu na DHR.
 2. Provozní řád DHR je závazný pro všechny právnické a fyzické osoby, které se pohybují nebo setrvávají v prostorách DHR.

Čl. 4 
Provoz DHR

 1. Provozní doba je uveřejněná na webových stránkách www.dopravnihristebrno.cz a u vstupu na DHR.
 2. Provoz zajišťují a organizují v době přístupné pro veřejnost a v době organizované výuky školitelé dopravní výchovy (strážníci ADVV MP Brno).
 3. Vstup veřejnosti do prostor, kde probíhá výuka dopravní výchovy, je povolen pouze se souhlasem školitele.
 4. V rámci organizované výuky odpovídá za kázeň a pořádek pedagogický dozor, který bude přítomný při všech činnostech organizované výuky.
 5. Na dopravním hřišti, stejně jako v provozu na pozemních komunikacích, se návštěvníci řídí a chovají dle pravidel silničního provozu. Za děti a jejich chování v rámci výše uvedených pravidel odpovídá jejich doprovod.


Na DHR je zakázáno:

 • jízda dětí na kole do 18-ti let bez ochranné cyklistické přilby
 • vstupovat se psy nebo jinými zvířaty
 • vjíždět s motorovými vozidly (mimo vozidla údržby)
 • poškozovat jeho vybavení
 • manipulovat s otevřeným ohněm
 • konzumovat alkoholické nápoje, jiné návykové látky a kouřit
 • vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
 • narušovat průběh výuky dopravní výchovy
 • vstupovat do prostor DHR mimo provozní hodiny
 • odkládat kola a koloběžky mimo místo k tomu určené
 • jezdit na kole a koloběžkách po nezpevněných plochách
 • odhazovat odpadky nebo jinak znečisťovat prostory DHR
 • jezdit na kole a koloběžce v nezpevněné obuvi

UPOZORNĚNÍ:
Vstup na simulátory převrácení, nárazu a samotná jízda na kole a koloběžce v prostorách DHR pouze na vlastní nebezpečí!!!

Čl. 4 
Přístup na DHR

 1. DHR je veřejnosti přístupné v době uvedené na vývěsce u vstupu na DHR a na webových stránkách DHR
 2. Vstup na DHR je povolen jen na vlastní odpovědnost. Za děti odpovídá jejich doprovod.
 3. Každý návštěvník je povinen do uzavírací hodiny DHR opustit.

Čl. 6 
Závěrečná ustanovení

 1. Porušení tohoto řádu může být řešeno vykázáním z prostor DHR a odmítnutím možnosti užívání vybavení DHR.
 2. Tento řád nabývá účinnosti dnem vydání.Brno 1. července 2016
Provozní řád - originální znění